Algemene Voorwaarden

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
  • diensten: alle door HELP mij REKENEN aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder remedial teaching en coaching, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
  • cliënt: degene die deelneemt aan de remedial teaching, coachings- of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.
 • Per begeleidingsmoment wordt de begeleidingstijd opgedeeld in 30/45/60 minuten directe begeleiding en 15 minuten voorbereidingstijd en overdrachtstijd voor de rt-er.
 • Begeleidingstijden zijn bindend.
 • Wanneer er minimaal 24 uur voor aanvang van de rekenbegeleiding wordt afgezegd kan er naar een vervangende tijd gezocht worden of de begeleiding wordt niet in rekening gebracht. Deze afzegging dient per e-mail gedaan te worden.
 • Wanneer de afmelding korter dan 24 uur voor aanvang van de rekenbegeleiding is binnen gekomen, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Aan het einde van de maand wordt er een factuur opgemaakt en digitaal verstuurd. Deze dient binnen 14 dagen na dagtekening betaald te zijn. Mochten er bijzonderheden zijn in verband met de betalingen kunt u in overleg een betalingsregeling bespreken met HELP mij REKENEN.
 • Bij een eerste herinnering wordt er contact opgenomen.
 • Bij een tweede herinnering zullen er €5,00 administratiekosten gerekend worden en bij alle volgende herinneringen wordt dit bedrag met €5,00 verhoogd.
 • Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de cliënt of ouders/verzorgers van de cliënt kan HELP mij REKENEN de begeleiding per direct beëindigen. Zij zal dit per e-mail aankondigen.
 • Adreswijzigingen of e-mailwijzigingen dienen tijdig doorgegeven te worden via de e-mail (info@helpmijekenen.nl).
 • De begeleidingsduur wordt voor de afgesproken periode gereserveerd voor de leerling, dit kan ten allen tijde in overleg opgezegd of gewijzigd worden. Het is voor mij prettig als je dit tijdig aangeeft.
 • Overleg met derden gebeurt alleen met goedkeuring van de ouders of van jezelf.
 • HELP mij REKENEN bewaart gegevens 5 jaar en zal deze daarna vernietigen.
 • HELP mij REKENEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuist aangeleverde informatie door derden.
 • De aansprakelijkheid van HELP mij REKENEN is beperkt tot gebeurtenissen die binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van HELP mij REKENEN vallen.
 • Met deze overeenkomst gaat HELP mij REKENEN een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen.
 • Tijdens schoolvakanties en andere vrije dagen vindt er geen begeleiding plaats, tenzij in onderling overleg anders afgesproken. De sluitingsdata zijn opgenomen in de nieuwsbrief en op de website van HELP mij REKENEN onder het kopje ‘praktijkinfo’.
 • HELP mij REKENEN is gerechtigd haar tarieven eenmaal per jaar marktconform te verhogen.
 • Wanneer HELP mij REKENEN reeds arbeid heeft verricht ter voorbereiding op reeds toegezegde begeleiding door de cliënt, worden deze uren in rekening gebracht wanneer de cliënt voor aanvang van de eerste sessie afzegt.
 • HELP mij REKENEN behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor HELP mij REKENEN haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 • Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt,
  zijn alleen HELP mij REKENEN en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
 • Indien gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen HELP mij REKENEN en cliënt ook richting opdrachtgever.
 • HELP mij REKENEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 • Elke aansprakelijkheid van HELP mij REKENEN voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • HELP mij REKENEN is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met HELP mij REKENEN.
 • Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en HELP mij REKENEN gezamenlijk doorbrengen als daarna.

  november 2016